Tag: 2? ò × ± ? 2 ì ? ? μ ? ° ? ? ¢

? ÷ ? ? ? ÷ ? ù μ ? ° ? ? ¢ ? ? · ¢ ? ?

? Y? one hundred pc ú of à one hundred pc ú ? ò ° ? ? ¢ ? D? ? ? ù ? £ of é é ü ? 2zeroone hundred pczero? ê ′ ó ? ? ò of ó Done hundred fifty í ? one hundred pc ú of à è ? ± ? ? ? ? ? three? ° ? ? ¢ £ ? ? ? ? · of D è Y? ? ? ò ? × ? ? ? ± ? ° ? ? ¢ ? á of á è ¥ ? é ú ? ü ? £ ± £ ? ? × ¨ ? ê of ò ì á ? £ ? é ú ? ? ? ü of D ó Do? à D? ? ? ? ú ? é ò ? ° ? ? ú è ? ? ? ? ° ? ? · ¢ ? ? ? 22 £

Continue Reading ? ÷ ? ? ? ÷ ? ù μ ? ° ? ? ¢ ? ? · ¢ ? ?